Narama wczoraj i dzi¶ - Strona Główna
 

"Nowina" herb Sołectwa Narama
 


RODO: Strona o charakterze hobbystycznym, prowadzona przez osobę fizyczn±.


Autor opracowań historycznych publikowanych na tym portalu posiada stosowne zgody Dyrekcji konkretnych Archiwów, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, innych urzędów i instytucji do wykorzystywania materiów od nich uzyskanych. Dlatego przy ich publikacji podaje Ľródło pochodzenia materiału. Ci, którzy wtórnie korzytaj± z materiałów umieszczonych na tym portalu proszeni s± o przywołanie również Ľródła pierwotnego. Prosimy o uszanowanie naszej pro¶by.
Dziękujemy.

The author of historical studies published on this website has the appropriate consents of the Directorate of specific Archives, the Małopolska Provincial Conservator of Monuments and other offices and institutions to use the materials obtained from them. Therefore, when publishing them, the source of the material is indicated. Those who re-use the materials posted on this website are asked to refer to the primary source as well. Please respect our request.
Thank you.